กำหนดการประชุม

 

ABSTRACT SUBMISSION

--- Abstract submission closed ---

คำแนะนำในการส่ง ABSTRACT

 1. Abstract ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นในหัวข้อ Risk Management & Quality Improvement in Kidney Care อาจพิจารณาเขียนเป็นภาษาไทยได้ ถ้าสามารถที่จะสื่อสารได้ดีกว่า)
 2. ความยาวของ abstract ไม่ควรเกิน 250 คำ
 3. สามารถเลือกใส่รูปภาพหรือตารางอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่เกิน 1 item
 4. พิมพ์ชื่อเรื่องให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และขีดเส้นใต้ชื่อผู้วิจัยที่จะเป็นผู้นำเสนอผลงาน
 5. ระยะเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ก่อนเวลา 24.00 น.)
 6. กรุณาส่งบทคัดย่อ ผ่านระบบ abstract submission ทาง website https://nst-cskd.onvirtual-meeting.com/home.php โดยรูปแบบการนำเสนอสามารถเลือกได้ 2 ประเภท คือ oral presentation และ poster presentation
 7. Abstract ที่เป็น original article ขอให้เขียนตาม structure ตามลำดับดังนี้
      Topic
      Authors
      Affiliation
      Abstract body
         - Background
         - Method
         - Result
         - Conclusion

Abstract Categories:

 1. Glomerular disease
 2. Acute kidney injury
 3. Chronic kidney disease
 4. Kidney replacement therapy (HD, PD)
 5. Transplantation
 6. Electrolytes, and acid-base disorders
 7. Risk Management & Quality Improvement in Kidney Care
 8. Green nephrology and dialysis
 9. Miscellaneous

เงินรางวัลการประกวดผลงานวิจัย

 • การประกวดผลงานวิจัย Oral Presentation Award
     รางวัลที่ 1   3,000 บาท   พร้อมประกาศนียบัตร
     รางวัลที่ 2   2,000 บาท   พร้อมประกาศนียบัตร
     รางวัลที่ 3   1,000 บาท   พร้อมประกาศนียบัตร
 • การประกวดผลงานวิจัย Poster Presentation Award
     รางวัลละ   2,000 บาท   พร้อมประกาศนียบัตร

Contact Us

Location:

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 4 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

Call:

โทรศัพท์ 02-716-6091 , 02-716-7450